Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A pályázás menete:

 1. A pályázati alapfeltételeknek való megfelelés ellenőrzése (Pályázati felhívás)
 2. A fogadó egyetem kiválasztása a karonként megpályázható helyek alapján (Hová utazhatok?)
 3. Fogadó egyetem oktatási nyelvének ellenőrzése, nyelvi követelmények ellenőrzése
 4. A fogadó egyetem tantárgyi kínálatának megismerése
 5. Pályázati jogosultság ellenőrzése
 6. Pénzügyi feltételek megismerése
 7. Pályázati dokumentumok, mellékletek összegyűjtése
 8. Pályázat on-line benyújtása
 9. Döntéshozatal a küldő egyetemen
 10. Nyertes pályázat esetén a pályázati anyag elkészítése a fogadó egyetemre és a kiutazás előkészítése (Részképzési pályázatot elnyerteknek)

 

1. A pályázás alapfeltételei:

 • 2 lezárt félév a kiutazás és nem a pályázat benyújtásának időpontjában (alapképzéses hallgatók esetében);
 • megfelelő tanulmányi előrehaladás és eredmények;
 • megfelelő szintű nyelvtudás

 

2. A fogadó egyetem kiválasztása

Részképzés esetén karonként megpályázható helyek

 

3.-4. Tanulmányi ügyek:

 • Érdemes előzetesen  tájékozódni a fogadó egyetemről, annak oktatási profiljáról,  a felvehető tantárgyakról, nyelvi lehetőségekről, az egyes félévek kezdő és záró időpontjáról, illetve az oktatás nyelvéről. Aki olasz, spanyol, francia egyetemekre pályázik, készüljön fel arra, hogy a legtöbb esetben nincsenek angol nyelvű kurzusok, tehát a fogadó  ország nyelvét feltétlen beszélnie kell.  Ez vonatkozik a legtöbb német egyetemre is.  Valamennyi partneregyetem honlapcíme megtalálható honlapunkon karonkénti bontásban.
 • A program fő célja, hogy a hallgatók külföldön olyan tárgyakat vegyenek fel, amelyek kiváltják az itthoni tárgyakat, ezekből kint vizsgát tegyenek és krediteket szerezzenek, a mi egyetemünk pedig ezeket beszámítsa az itthoni tanulmányokba.  A program szabályai szerint félévenként 30 kreditet kell külföldön szerezni szaktárgyakból (egy nyelv kurzus lehet a tárgyak között). Ezért ajánlatos még a pályázat benyújtása előtt átgondolni a kinti tanulmányi programot, illetve arra készülni, hogy a vizsgák letétele min 4-5 hónapos kinn-tartózkodás mellett valósítható meg. A kiutazás félévére egyéni tanulmányi rendet kell kérni. A 30 kredit megszerzése diplomatervező és PhD hallgatók esetében is kötelező, ezt akár a szakdolgozat/PhD dolgozat megírásával, akár kurzusok elvégzésével lehet teljesíteni. A külföldön szerzett kreditek itthoni beszámításáról a kari ECTS koordinátor ad felvilágosítást.
 • A kiutazás időpontját úgy kell tervezni, hogy az a fogadó egyetem félévkezdéséhez igazodjon (nem a miénkhez), és annyi hónapot érdemes megpályázni, amennyi idő a fogadó egyetemen szükséges a vizsgák teljesítéséhez (az előző pontban leírtaknak megfelelően, a kreditek megszerzése csak így lehetséges).  Skandináv országokban nem két félévre, hanem 3, esetleg 4 egységre oszlik egy tanév, mindegyik után vizsgaidőszakkal. Ezért a fogadó egyetem tanulmányi időbeosztására nagyon kell figyelni,  így a kiutazás időpontját ne a kinti vizsgaidőszakra vagy szünetre ütemezzék. Ez elsősorban a németországi egyetemeket érinti, ahol később kezdődnek a félévek, illetve a svéd és finn egyetemeket érinti, ahol viszont sokkal hamarabb kezdődnek a félévek, mint nálunk.
 • A fogadó egyetem honlapján előzetesen nézzék meg, hogy az adott egyetemen mi az őszi félévre való jelentkezés határideje (pl. svéd, finn, belga egyetemeken általában április.  A kiválasztási folyamat elhúzódása miatt érdemesebb ezen országok egyetemeire a 2. félévre tervezni a kiutazást, mivel határidőn túl a külföldi egyetemek elutasíthatják az 1. félévre szóló jelentkezést.
 • Akik az 1. félévre tervezik a kiutazást, az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítést követően azonnal el kell kezdeniük a kiutazás megszervezését az előző pontban említett határidők miatt (minden egyetemnek saját belső határideje van, ameddig a külföldi hallgatók jelentkezését fogadják).  A hallgatóknak el kell készíteniük a külföldi egyetemre kiküldendő jelentkezési anyagot.
 • Nyelvtudás: egyre több egyetem kéri, hogy a hallgató igazolható nyelvtudással rendelkezzen nyelvvizsga bizonyítvány, legalább B2 szint (középfok), de egyes esetekben ennél magasabb is, pl. Belgium, Hollandia. A partneregyetemek honlapján föltétlen tájékozódjanak arról, hogy a megpályázott egyetem megkíván-e valamilyen nyelvvizsgát, mert, ha a hallgató nem rendelkezik a szükséges feltételekkel, akkor jelentkezését a partneregyetem elutasíthatja. Az Erasmus+ programban minden hallgatónak egy, az Európai Bizottság által kötelezően előírt on-line felmérő tesztet kell kitöltenie, ennek értékelését a hallgató és az Egyetem is megkapja. Ha ez nem ér el egy megfelelő szintet, az Egyetem újra dönt arról, hogy kiengedi-e a hallgatót, vagy visszavonja az Erasmus ösztöndíjat. A nyelvi teszt eredményét fel kell tüntetni a Learning Agreement-en is. Hazaérkezés után minden hallgató köteles ismételten on-line nyelvi felmérésben részt venni. A felmérés részleteiről  e-mailen kapnak értesítést a nyertes kiutazók.
 • Figyelem: a pályázati fordulóban nem kizáró ok, ha nincs nyelvvizsga bizonyítvány, de a fogadó egyetemre való jelentkezésnél az lehet!

Nagyon fontos tudnivaló: a spanyol, olasz, francia, görög egyetemeken nem jellemző, hogy angol nyelven hirdetnek meg kurzusokat, ezért ezekbe az országokba csak azok pályázzanak, akik beszélik az ország nyelvét is, és tudják vállalni tanulmányaikat azon a nyelven. Van néhány kivétel, ezeket megjelöltük a megpályázható helyek karonkénti táblázatában.

 

5. Pályázati jogosultság ellenőrzése

A hallgató minden képzési ciklusában (BSc, MSc, PhD) pályázhat ösztöndíjra, képzési ciklusonként max. 12  hónap időtartamban, amely lehet vagy csak részképzés, vagy csak szakmai gyakorlat, vagy mindkettő. Így azok a hallgatók is újra pályázhatnak, akik már az azonos típusú képzésük során korábban Erasmus ösztöndíjban részesültek, de nem merítették még ki összességében a 12 hónapot.  

 • Csak olyan hallgatók adhatják be pályázatukat, akik a pályázás idején, és a kiutazás idején  is rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal (nappali, levelező, poszt-graduális, PhD) és aktív félévvel.  A hallgatói jogviszony előfeltétele a kiutazásnak.  Ha egy hallgató a pályázás idején rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de a kiutazás idején már nem, ezzel elveszti a kiutazáshoz, illetve ösztöndíjhoz való jogát. Adott év júniusában  végző hallgatók csak akkor pályázhatnak, ha a következő tanévben is lesz hallgatói jogviszonyuk és aktív félévük valamelyik karon (alapképzéses, posztgraduális, PhD), és ezt világosan megjelölik a pályázati űrlapon. Külföldi tanulmányaikat kizárólag a mobilitás megvalósulása alatt felvett szakhoz, és nem a befejezett szakhoz kapcsolódóan  végezhetik.
 • A képzési ciklus utolsó félévére (az a félév, amikorra az államvizsgát tervezi a hallgató) tervezett kiutazást a Bizottság nem támogatja, mert az itthoni államvizsga miatt az utolsó félév időtartama nem elégséges egy külföldi félév elvégzéséhez, 30 kredit teljesítéséhez és az itthoni beszámítási eljárás lefolytatásához. Kérjük, hogy utolsó félévre ne adjanak be pályázatot.
 • Aki diplomatervezési céllal szeretne kimenni, a pályázat beadása előtt feltétlenül konzultáljon a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon az Erasmus ügyvivővel. Mivel a diplomatervezés kinti feltételei általában nem biztosítottak, és a 30 kredit megszerzése is kétséges, a Bizottság az ilyen célú kiutazást sem támogatja.  Mindenképp szükséges a feltételek tisztázása a pályázat beadása előtt.
 • A részképzés célja nem lehet kizárólag csak a nyelvtanulás.

 

6. Pénzügyi feltételek ellenőrzése:

 • A  programtól kapott ösztöndíj  nem fedezi a kinntartózkodás és útiköltség teljes összegét, csak hozzájárulást ad.  Ezért a pályázaton nyertes hallgatók készüljenek fel arra, hogy saját pénzükből is ki kell egészíteni  a költségeket, illetve kiegészítő forrásokat kell keresniük (pl. egyetemi alapítványi pályázatok útiköltség támogatásra, HÖK által meghirdetett rendkívüli szociális támogatás, települési önkormányzatok támogatása, fogadó ország ösztöndíjai). 
 • Akik a tanév 1. félévére tervezik kiutazásukat, és augusztusban vagy szeptember elején indulnak, számítsanak arra, hogy az ösztöndíj esetleg még nem áll az egyetem rendelkezésére a kiutazás időpontjában, ezért átmenetileg saját maguknak kell fedezniük a kinn-tartózkodás kezdeti költségeit.
 • Túljelentkezés esetén a kar prioritási sorrendet állít fel és a pályázók egy része várólistára kerül. Ők az esetlegesen visszalépő hallgatók után megmaradó pénzből kaphatnak támogatást. Aki közülük tudja vállalni, hogy saját költségen kiutazik, erre lehetőséget biztosítunk azáltal, hogy megkapja az ERASMUS státuszt.
 • a kari bizottságok egy féléves részképzést támogatnak, de lehetőség van egy teljes tanévet is kint tölteni az alábbi feltételekkel:
 • a hallgató a pályázati űrlapon mindkét félévet megjelöli, a teljes tanévre megkapja az Erasmus státuszt, ösztöndíjat azonban csak az 1. félévre. Ezt a formát azok a hallgatók válasszák, akik fel vannak arra készülve, hogy a 2. félévet akár önköltségesen, Erasmus támogatás nélkül is tudják vállalni. A pénzügyi keretek függvényében tud az egyetem később dönteni a 2. félév esetleges finanszírozásáról.
 • a hallgató csak az 1. félévre pályázik és kap támogatást, de kinntartózkodása idején úgy dönt, hogy szeretne hosszabbítani.  Az Erasmus státusz mindenképp megítélhető számára a kar jóváhagyása után, a finanszírozás lehetőségeiről az egyetem a pénzügyi keretek függvényében tud dönteni.
 • mindkét esetben folyamatos kapcsolattartásra van szükség a hallgató és az Erasmus ügyvivő, vagy kari koordinátor között, mivel a visszalépő hallgatók pénzének újraosztása folyamatosan történik.

 

7.-8. Pályázat benyújtása:

A pályázat benyújtásának módja:  a pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a mellékletek feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változatot nem kell leadni. Javasoljuk azonban a pályázóknak, hogy saját maguk részére a kitöltött űrlapból egy példányt nyomtassanak ki, mielőtt a beadás gombot megnyomják. Nagyon fontos, hogy beadás előtt megtörténjen a nyomtatás, mert később a pályázat már nem előhívható.

Pályázati dokumentumok (mellékletek), amelyeket elektronikusan fel kell tölteni a pályázati űrlaphoz:

 • index másolat a lezárt félévekről az adott képzési szinten (Neptunból kinyomtatható).
 • nyelvtudást igazoló dokumentum (ha van)
 • motivációs levél idegen nyelven (max. egy oldal)
 • ajánló levél egy oktatótól (nem kötelező)

 

9. Döntéshozatal:

A benyújtott pályázatokat szakmai szempontból a Kari Erasmus Bizottságok bírálják el, és a hallgatókat sorrendbe állítják, egyúttal meghatározzák a külföldi tanulmányok helyét  és hónapszámát is. Az új programszakaszban az országok 3 költségkategóriába vannak sorolva (420, 470, 520 €/hó), így a hallgatók végleges kiválasztása, a tanulmányok pontos időtartamának és az ösztöndíjak összegének megállapítása központi módon történik. A végső döntést a Szűkített Egyetemi Erasmus Bizottság hozza meg, a pályázó hallgatói létszám és az egyetem számára rendelkezésre álló forrás alapján. A pályázók a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságtól (TNRT) írásbeli értesítést kapnak az elfogadásról (külföldi tanulmányok helye, ideje, ösztöndíj összege)  vagy az elutasításról.

 

Megítélt támogatás:

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. A megítélt támogatást a hallgató 2 részletben kapja meg:

 • Első részlet: az elnyert hónapszámból egy hónapnyi ösztöndíjat visszatart az Egyetem, a nagyobbik részt a szükséges dokumentumok leadása után utaljuk a hallgatónak.  Kiutazás előtt egy on-line nyelvi teszt elvégzése kötelező, ez feltétele az ösztöndíj folyósításának is.
 • Második részlet: az utolsó havi ösztöndíjat a hallgató hazatérte után, a szerződésében vállalt hónapszám teljesítését igazoló dokumentum leadása, a 2. nyelvi teszt elvégzése és a záróbeszámoló feltöltése után kapja meg.

ország

tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
Nagy-Britannia (UK), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI) ), Izland (IS),  Luxemburg (LU)

520 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok Spanyolország (ES), Németország (DE), Hollandia (NL), Belgium (BE), Portugália (PT), Görögország (GR), Ciprus (CY), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Ausztria (AT), Málta (MT)

470 € / hó

(2020-21-től:

520  € / hó)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Macedónia, Törökország (TR),  Csehország (CZ), Szlovénia (SI), Horvátország (HR)

420 € / hó

(2020-21-től: 

470  € / hó)

Rendkívüli szociális támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak (külön pályázat alapján)

200 € / hó

 
 

10. Pályázati anyag elkészítése a fogadó egyetem részére:

A  nyertes pályázat csak az első lépés a külföldi részképzéshez. Következő lépésként egy komplett pályázati csomagot kell elkészíteni és a fogadó egyetemre kiküldeni az általuk meghatározott határidőre. A fogadó egyetem pozitív döntése és fogadó nyilatkozata után válik teljesen véglegessé az elnyert Erasmus ösztöndíj. A további teendők a Részképzési pályázatot elnyerteknek menüppontban találhatóak.

 

Hamis adatszolgáltatás:

A hamis adatokat vagy dokumentumokat benyújtó pályázókkal szemben az alábbi szankciókat érvényesítjük:

 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye már a pályázati szakaszban kiderül, ez a pályázónak a pályázati folyamatból való azonnali  kizárását vonja maga után.
 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye a döntéshozatal és az ösztöndíj odaítélése után derül ki, az egyetem a kiutazási lehetőséget és a megítélt ösztöndíjat azonnali hatállyal visszavonja.
 • mindkét esetben a pályázót minden további tanév ERASMUS+ pályázati fordulójából is kizárjuk.